Kom med ind i den danske models maskinrum og få belyst styrker og udfordringer

Den Danske Model – erosion eller stabilitet?

Den danske model for regulering af arbejdsmarkedet er præget af stor stabilitet: Modellen er mere end 120 år gammel, og den seneste reelle storkonflikt ligger tyve år tilbage, selv om der har været tilløb til konflikter i de seneste år. Men udfordringerne ved de kollektive aftaler er også tydelige: Leverer overenskomsterne stadig den fleksibilitet og tilpasning, der sikrer virksomhedernes konkurrenceevne og at offentlige institutioner kan drives effektivt? Er det danske model det bedste svar på de udfordringer, som danske lønmodtagere og arbejdsgivere står over for? Hvad betyder platformsarbejde, stramme offentlige budgetter og mere usikre ansættelsesformer for relationerne mellem arbejdsgivere og lønmodtagere? Kan den danske model overvinde disse udfordringer, eller vil den langsomt erodere?

På dette kursus kommer vi helt ind i den danske models maskinrum. Den danske models kerneelementer præsenteres med udgangspunkt i Septemberforliget. Vi kigger på en række konkrete forløb på det danske arbejdsmarked og belyser bl.a. følgende: Hvordan forbereder og gennemfører arbejdsmarkedets parter overenskomstforhandlingerne i det private og det offentlige? Hvordan presser national og EU lovgivning aftalemodellen, og hvordan håndterer parterne det? Hvori adskiller den danske model sig fra andre arbejdsmarkedsmodeller? Hvilken roller spiller staten og trepartsforhandlinger i reguleringen af arbejdsmarkedet? Hvordan går det med organisationsgraden blandt lønmodtagere – og hvor står arbejdsgiverne i forhold til organisering? Hvad betyder udenlandsk arbejdskraft og alternative platform for serviceydelser og arbejde på det danske arbejdsmarked for overenskomsterne?

Kurset veksler mellem undervisning, øvelser og diskussioner med udgangspunkt i forskning og aktuelle sager på arbejdsmarkedet fra Forskningscenter for Arbejdsmarkeds- og Organisationsstudier (FAOS). Herudover kommer der indspark fra særligt inviterede nøglepersoner, der til daglig arbejder med reguleringen af det danske arbejdsmarked og udvikler overenskomstsystemet. Aktiv deltagelse fra kursisterne er en grundlæggende præmis på kurset, og netværksskabende aktiviteter bliver prioriteret højt.

 

  • Kurset vil skærpe din indsigt i den danske models vigtigste bestanddele og styrke din viden om, hvordan udviklingen på arbejdsmarkedet aktuelt påvirker modellen. Du vil på kurset:

  • Styrke din faglige viden: Opnå en dybere forståelse af kerneelementerne i den danske model og kende de væsentligste aktuelle udfordringer for modellen.
  • Udvikle dine arbejdsmetoder: Tilegne dig teorier og begreber, der kan sætte dit eget virke i perspektiv og sætte dig i stand til at forstå de nye udfordringer på det danske arbejdsmarked.
  • Udvikle dit netværk: Via gruppearbejde og øvelser med kursister fra andre områder udvider du dit netværk og udvikler et nyt tværgående samarbejde.

 

 

Kurset forløber over 5 dage, som vil fokusere på hvert sit tema.

  • Dag 1: Den danske models arkitektur og forhandlinger i det private
  • Dag 2: Forhandlinger i den offentlige sektor og statens rolle
  • Dag 3: Virksomhedsniveauet – typiske og atypiske forhandlinger
  • Dag 4: Udenlandsk arbejdskraft og presset fra EU
  • Dag 5: Organisering og den danske models fremtid

Hver kursusdag vil veksle mellem oplæg og øvelser, og der forventes aktiv deltagelse fra kursisterne undervejs. Inden kursusstart modtager deltagerne et kompendium med 8-10 korte casebeskrivelser på ca. 3 sider samt en række tilhørende teoretisk orienterede tekster til baggrundslæsning.

 

 

Kurset henvender sig til fagprofessionelle, som har praktisk erfaring fra arbejdsmarkedsområdet eller har beskæftiget sig med den danske model på anden vis – eksempelvis ansatte i fagforeninger, arbejdsgiverforeninger, ministerier, styrelser samt HR-ansvarlige, kommunikations- og formidlingsansvarlige.

Bemærk at kurset opfylder formkravene til obligatorisk efteruddannelse for advokater og advokatfuldmægtige, jf. § 3 i BEK nr. 1474 af 12/12/2007 og nr. 820 af 25/06/2010. Ved tilmeldingen kan man anmode om at få udleveret kursusbevis ved arrangementets afslutning.

Vær dog opmærksom på, at Advokatsamfundet ikke udsteder godkendelser af påtænkte eller udførte efteruddannelsesaktiviteter - hverken til udbydere, advokater eller advokatfuldmægtige. Copenhagen Summer University kan derfor ikke garantere, at en sådan godkendelse vil finde sted ved en eventuel stikprøvekontrol.

 

 

Anne Ilsøe, lektor, FAOS, Københavns Universitet
Mikkel Mailand, forskningsleder og lektor, FAOS, Københavns Universitet
Nana Wesley Hansen, 
lektor, FAOS, Københavns Universitet
Søren Kaj Andersen, 
centerleder og lektor, FAOS, Københavns Universitet
Trine P. Larsen, 
lektor, FAOS, Københavns Universitet
Christian Lyhne Ibsen, lektor, FAOS, Københavns Universitet
Mark Hau Friis, postdoc, FAOS, Københavns Universitet
Jens Arnholtz, lektor, FAOS, Københavns Universitet
Steen E. Navrbjerg, 
lektor, FAOS, Københavns Universitet

Gæsteoplæg og diskussion med særligt inviterede specialister, fx overenskomstchef Martin Steen Kabongo, Dansk Arbejdsgiverforening og adm. dir. Sine Sunesen, Akademikerne

 

Del denne side

Sagt om kurset

”Dygtige og engagerede kursusledere og oplægsholdere. Nuanceret indhold med høj grad af aktualitet”
Katrine Dall Oxfeldt, Specialkonsulent, Moderniseringsstyrelsen

”Meget arbejdsrelevant”
Christian Thøgersen, Kundechef, PensionDanmark

”Dygtig undervisere, spændende og relevant materiale, passende læsemængde og god formidling”
Pernille Hegelund, Advokatsekretær, HK Danmark

”Engagerede og vidende instruktører”
Leif Grønvold Jensen, Chefkonsulent, Økonomi- og Personalestyrelsen i Grønland

”En stor tak. Det var solid forskningsviden formuleret let og tilgængeligt. Koblingen mellem teori og praksis gør, at det uden tvivl kan bruges til at løfte min opgavevaretagelse på kontoret”
Clemens Ø. Etzerodt, Konsulent, Danske Regioner

”Virkelig lærerigt og spændende”
deltager på Den Danske Model

Du vil måske også finde disse kurser interessante

Kursusledere på Den Danske Model

Fakta om kurset Den Danske Model

Varighed: 5 dage
Datoer: 22.-26. august 2022, kl. 9:00–16:30
Pris: 20.500 kr. (moms fritaget). Prisen inkluderer undervisning, kursusmateriale og fuld forplejning under kurset
Sprog: Dansk
Sted: Det Juridiske Fakultet, Njalsgade 76, 2300 København S
Tilmeldingsfrist: 31. maj, 2022
Kontakt: Copenhagen Summer University
csu@adm.ku.dk
+45 3533 3423