Enkeltfag på SUND

Du kan søge om optag på enkeltfag på udvalgte bachelor- og kandidatkurser på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Sådan søger du

 • Gå til Københavns Universitets kursusdatabase.
 • Vælg 'kursustype' og herunder ’Enkeltfag dagtimerne (tompladsordning)’
 • Vælg 'Alle Fakulteter' og herunder 'Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet'.
 • For at begrænse søgningen kan du søge på niveau (fx bachelor eller kandidat) eller søge efter det institut, der har udbudt kurset.


Bemærk

 • Det kun er bachelor- og kandidatkurser, du kan følge.
 • Du kan ikke opnå en bachelor- eller kandidatgrad via enkeltfagskurser.
 • Du kan maksimalt tage halvdelen af en uddannelse via enkeltfagskurser, dvs. 90 ECTS på en bacheloruddannelse og 60 ECTS på en kandidatuddannelse.
 • Som almindelig studerende kan du ikke blive optaget på et enkeltfagskursus, hvis du samtidig er indskrevet på eller har orlov fra samme uddannelse som heltidsstuderende.
 • Det er ikke alle kurser på SUND, der udbydes som enkeltfagskurser. Det er ikke muligt at følge kurser på Odontologi og Medicinuddannelsen som enkeltfagsstuderende. På Medicin er der dog enkelte sommerskoler og valgfag, der er åbne for enkeltfagsstuderende.

 

 

Ph.d.-studerende kan tage kurser, som udbydes til KA-studerende ved at søge om optagelse til at tage kurset som enkeltfag. Bemærk, at du som ph.d.-studerende vil få tilsendt en faktura med Digital Post (E-boks), hvis du optages på et kursus. Du skal selv betale fakturaen for endelig at blive indskrevet og få adgang til kurset. Du kan efterfølgende søge Ph.d.-skolen om refusion for kurset. Læs mere om reglerne for refusion på Ph.d.-skolens hjemmeside.

 

 

 

 

Som studerende på enkeltfagskurser skal du selv betale en del af kursusafgiften. 

Prisgruppe 1: 
(Folkesundhedsvidenskab, Sundhedsfaglig kandidat, Global Health):

 • Pris pr ECTS for EU/EEA-borgere 800 kr.
 • Pris pr ECTS for ikke EU/EEA-borgere 1.350 kr.

Prisgruppe 2:
(Humanbiologi, Medicin, Sundhed og Informatik, Medicin og Teknologi, Molekylær Biomedicin, Human Biologi, Farmaceut, Medicinalkemi, Veterinærmedicin og Animal Science)

 • Pris pr ECTS for EU/EEA-borgere 1.200 kr.
 • Pris pr ECTS for ikke EU/EEA-borgere 2.000 kr.

Kurser i efterårssemesteret (blok 1 eller 2)

 • Ansøgningsfrist den 1. juni 

Kurser i forårssemesteret (blok 3 eller 4)

 • Ansøgningsfrist den 1. december

Det er ikke muligt at søge efter ansøgningsfristen.

 

 

Du kan blive optaget på et kursus, hvis du opfylder adgangskravene, og hvis der er en ledig plads på kurset.

For at blive optaget som studerende via enkeltfagskurser skal du opfylde følgende tre krav:

1. Adgangsgivende og uddannelsesspecifikke krav

For kurser udbudt på bacheloruddannelser
Søger du kurser udbudt på en bacheloruddannelse, skal du have gennemført en adgangsgivende ungdomsuddannelse, fx en studentereksamen, hf, hhx, htx eller lignende.

Herudover skal du opfylde de uddannelsesspecifikke adgangskrav for den uddannelse, du søger optag på. 

Uddannelsesspecifikke adgangskrav for Folkesundhedsvidenskab: 

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Uddannelsesspecifikke krav for Medicin og teknologi, Veterinærmedicin, Sundhed og informatik, Human Biologi, Molekylær biomedicin og Farmaceutisk uddannelse:

 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Matematik A

Samt en af følgende muligheder:

 • Fysik B og Kemi B
 • Fysik B og Bioteknologi A
 • Kemi B og Geovidenskab A

For kurser udbudt på kandidatuddannelser
Søger du kurser udbudt på en kandidatuddannelse, skal du have bestået en relevant bacheloruddannelse. Læs mere i de enkelte kursusbeskrivelser i vores kursuskatalog.

2. Faglige forudsætninger og progressionskrav

De fleste fag på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet har udover de adgangsgivende uddannelser særlige faglige forudsætninger og progressionskrav, fx at et du skal have grundlæggende kompetencer inden for et felt, inden du kan følge et overbygningskursus. Du kan læse om krav til faglige forudsætninger under punktet formelle krav i kursusbeskrivelserne på kurser.ku.dk.

3. Sproglige adgangskrav


Uddannelser eller kurser på engelsk

 • Skandinaviske ansøgere (inklusiv danske ansøgere) skal dokumentere engelsk kundskaber svarende til minimum B-niveau.
 • Ansøgere der har bestået en bachelor og/eller kandidatgrad på engelsk skal dokumentere at deres bachelor og/eller kandidatgrad er undervist på engelsk.
 • Alle andre ansøgere skal bestå the International English Language Testing System (IELTS/Academic) med en minimum score på 6,5 eller the Test of English as a Foreign Language (TOEFL) med en minimum score på 560 for papirtesten og 83 for den internet-baserede tekst. Læs mere på www.ielts.org og www.toefl.org

Uddannelser eller kurser på dansk

 • Hvis du søger om optag på kurser undervist på dansk og ikke har en nordisk gymnasial uddannelse, skal du dokumentere dine danskkundskaber. Det kan du fx gøre ved hjælp af studieprøven. Studieprøven består af fire delementer, der hver skal være bestået med mindst karakteren 2. Kurser på Odontologi, farmaci og medicin skal være bestået med mindst karakteren 7 i hver af prøvens fire delelementer.