Om uddannelsen

Master i konfliktmægling - en kompetencegivende mæglingsuddannelse

Arbejder du med konflikter? Kan du se dig selv i rollen som neutral tredjepart, der hjælper stridende parter med at finde en løsning på deres uoverensstemmelse? Så er Master i konfliktmægling måske uddannelsen for dig.

Konflikter er et livsvilkår, som kan have store negative menneskelige og økonomiske konsekvenser for individer, organisationer og samfund. Omvendt kan konflikter også føre til, at vi lærer nyt om os selv og en verden under stadig forandring. På Master i konfliktmægling bliver du uddannet i at bane vej gennem kaos og konflikt til forståelse, forhandling og gensidigt tilfredsstillende løsninger.

 

 

Uddannelsens opbygning

Master i konfliktmægling er tilrettelagt som et deltidsstudium over to år, således at deltagerne samtidigt kan varetage et fuldtidsjob. Undervisningen tilrettelægges med udgangspunkt i to sammenhængende mødedage om måneden fra torsdag eftermiddag til lørdag eftermiddag. Første hold startede i september 2002.

Undervisningen er en kombination af teori, intensiv træning og supervision. Gennem hele forløbet lægges vægt på deltagernes aktive medvirken og på at relatere undervisningen til deltagernes erfaringer. Underviserne er højt kvalificerede videnskabelige medarbejdere på Københavns Universitet suppleret med nationale og internationale eksperter på området.

Uddannelsen er sammensat af fire moduler: konfliktmægling, konfliktforståelse, forhandling og masterafhandling med videnskabs- og samfundsteori.

Modulerne integreres i hinanden i naturlig progression, og gennem hele forløbet forbindes det individuelle med det samfundsmæssige niveau.

Uddannelsens samlede omfang er 1 årsværk, svarende til 60 ECTS-point.

Diagram over indholdet i uddannelsen

 

Konfliktmægling er uddannelsens centrale og gennemgående hovedområde, og målet er på et videnskabeligt grundlag at give deltagerne en grundig teoretisk og praktisk indføring i konfliktmægling. Konfliktmægling er således både et teori- og praksisfag, og deltagerne indføres parallelt i begge dele.

I de første to semestre får deltagerne grundlæggende teori og træning i den mest udbredte mæglingsmodel i Danmark, og i tredje semester perspektiveres dette ved introduktion til andre mæglingsmodeller´.

I den praktiske del skal deltagerne trænes som konfliktmæglere. Først i mindre konflikter mellem to parter. Dernæst specialiseres træningen ved at inddrage konflikter med flere parter, situationer med bisiddere, konflikter inden for forskellige arbejdsområder og konflikter i internationale sammenhænge. Undervisningen sker via øvelser, feedback og refleksion. Den praktiske træning i undervisningen forventes suppleret med deltagernes egen træning i grupper eller i arbejdsmæssig sammenhæng.

I den teoretiske del behandles forskellige emner, der tilsammen udgør mæglingens teoretiske fundament. Med afsæt i mæglingens historie sættes der i løbet af de første to semestre fokus på mæglerens rolle, kontakt, kommunikation, upartiskhed, forskellige konfliktløsningsparadigmer, filosofi, magt og retssikkerhed mv. I tredje semester fortsættes med forsoning, forholdet til regler, fortrolighed, private møder samt forskellige mæglingsmodeller og deres teoretiske grundlag. Mæglingens anvendelse behandles fortløbende inden for forskellige områder, såsom erhvervsliv, arbejdspladser, familier, straffesager og internationale konflikter.

Med basis i konfliktmægling drages der paralleller til andre former for tredjepartsintervention. Viden herom kvalificerer valget af konfliktløsningsform og øger samtidig forståelsen for konfliktmæglingens placering i konflikthåndteringsuniverset.

Omfang: 30 ECTS-point.

 

Konfliktforståelse er uddannelsens andet hovedområde. Målet med dette område er at sætte deltagerne i stand til at analysere, beskrive og forstå konflikter på såvel individ- som samfundsniveau.

Deltagerne introduceres til konfliktforståelse med basis i konfliktteorien inden for de sidste årtier. Der arbejdes med konflikters årsager og udvikling, ligesom forskellige adfærdsmønstre i konflikt afdækkes. I forbindelse hermed arbejder deltagerne også med deres egen konfliktadfærd og undersøger, hvorledes den påvirker deres arbejde med konflikter. Konflikter analyseres i en strukturel og kulturel kontekst og forskellige temaer som tillid, følelelser, blinde vinkler og magt tages op i relation til konflikt. Denne undervisning fører videre til at arbejde med konflikter på gruppeniveau og internationalt niveau, hvor der sættes fokus på de særlige forhold, der gør sig gældende her. Undervisningen er en kombination af teori, diskussion og illustration gennem øvelser.

Omfang: 11 ECTS-point

 

Forhandling er et helt centralt værktøj i håndteringen af konflikter, og det er temaet for det tredje hovedområde. Deltagerne skal gennem en kombination af forhandlingsteori og praktisk træning gøres fortrolige med forhandling og lære at anvende forhandling som en integreret del af deres arbejde med konflikter generelt og med konfliktmæglingsarbejdet i særdeleshed. Der vil bl.a. blive arbejdet med forskellige forhandlingsformer, dynamikker i forhandling, topartsforhandling og flerpartsforhandling.

Omfang: 4 ECTS-point

 

I det fjerde hovedområde skal deltagerne med afsæt i videnskabs- og samfundsteori skrive en masterafhandling i et selvvalgt emne. Målet med videnskabs- og samfundsteori er dels at forsyne deltagerne med metodemæssige og videnskabsteoretiske færdigheder som forudsætning for udarbejdelse af deres masterafhandling, dels at danne grundlag for, at deltagerne kan anskue konfliktmægling i et samfundsmæssigt perspektiv. I dette hovedområde arbejdes der særligt med de forskellige videnskabelige paradigmer og samfundsvidenskabelige undersøgelsesformer samt samfundsteori- og filosofi.

Deltagerne skriver som afslutning på studiet en masterafhandling på 50-70 sider. Den enkelte vælger selv et emne inden for uddannelsens fagområder og får herved mulighed for at fordybe og specialisere sig i et område, der er relevant for den pågældendes arbejdsliv. Der ydes vejledning i skriveprocessen, ligesom deltagerne kan støtte hinanden i arbejdet på tværs af holdet.

Omfang: 15 ECTS-point

Diagram over indholdet i uddannelsen

 

Uddannelsen er et deltidsstudium, der strækker sig over to år, svarende til ét helt årsværk. Undervisningen foregår hovedsageligt i månedlige todages moduler fra torsdag aften til lørdag eftermiddag. De fleste moduler er internater. Mellem modulerne arbejder de studerende med stoffet i mindre grupper online. Herudover er der en studietur i 3. semester. Studerende forventes også løbende at træne mægling uden for undervisningen enten i træningsgrupper eller i deres arbejde.

Deltagerne skal ud over undervisningen og deltagelse i møder påregne en del læsning og anden forberedelse.  I gennemsnit må man regne med at skulle bruge op til 15 timer om ugen ud over undervisningen til læsning, øvelser og, gruppearbejde. Det kræver opbakning fra familie og arbejdsplads. Til gengæld får deltagerne to intense år i et aktivt, fagligt miljø, der støtter, udfordrer og udvikler den enkelte.

 

Undervisningen foregår i samlinger som er en blanding af internater og eksternater fra torsdag aften til lørdag eftermiddag. Samlingerne i første semester ligger på følgende datoer:

 • 5-7/9 2024
 • 3-5/10 2024
 • 7-9/11 2024
 • 5-7/12 2024

Datoer for andet semester meldes ud i løbet af 2024

 

Der vil undervejs i studieforløbet blive afholdt to skriftlige eksaminer i udvalgte dele af teorien og en mundtlig eksamen i praktisk konfliktmægling. Uddannelsen afsluttes med en masterafhandling, der forsvares ved en mundtlig eksamen.

 

Undervisningen vil veksle mellem oplæg, diskussion, refleksion, træning og feedback. Hertil kommer, at deltagerne mellem mødegangene arbejder videre med stoffet i et digitalt læringsmiljø.

Der vil gennem hele forløbet blive lagt vægt på at integrere stoffet i deltagernes arbejdsliv. Problemstillinger fra deltagernes arbejdsliv vil således blive inddraget undervejs, ligesom teorien fortløbende vil blive sat i relation til deltagernes egne erfaringer og afprøvet i forhold til deltagernes hverdag.

Uddannelsen forudsætter således deltagernes aktive medvirken, og de skal gennem hele forløbet sætte egen praksis og virkelighed i spil i forhold til teorien, deres egen udvikling og resten af holdet.

En værdifuld del af læringen sker mellem deltagerne på holdet. Holdet sammensættes derfor af deltagere med forskellige uddannelsesmæssige og jobmæssige baggrunde.

 

Underviserne på Master i konfliktmægling er højt kvalificerede videnskabelige medarbejdere på Københavns Universitet suppleret med nationale og internationale eksperter på området. Der vil under al undervisning være en faglig koordinator til stede, der sikrer kontinuiteten og sammenhængen mellem uddannelsens fagelementer.

Underviserne repræsenterer bl.a. forskellige syn på og forståelser af konfliktmægling og arbejder med forskellige metodiske tilgange.

 • Lin Adrian, lektor i konfliktmægling, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
 • Ida Helene Asmussen, lektor i konfliktmægling, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
 • Martin Euwema, professor i organisationspsykologi, KU Leuven Universitet, Holland
 • Ole Wæver, professor i international politik, Institut for statskundskab, Københavns Universitet
 • Mie Marcussen, Master i konfliktmægling og mediator
 • Søren Viemose, forhandlingsrådgiver og mediator
 • Anja Bekink, mediator, Holland
 • Larry Fong, mediator og psykolog, Canada
 • Frederick Way, advokat og mediator hos Centre for Effective Dispute Resolution (CEDR), England
 • Henrik Lando, professor i retsøkonomi, Juridisk Institut, Copenhagen Business School
 • Paul Leer Salvesen, professor emeritus i teologi og etik ved Høgskolen i Agder, Kristiansand, Norge

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe

Masteruddannelsen henvender sig til voksne studerende med relevant erhvervserfaring, der som en del af deres job formelt eller uformelt arbejder med konflikter, og som ønsker at dygtiggøre sig i rollen som hjælpende tredjepart.

Uddannelsen henvender sig til medarbejdere i mange forskellige typer jobs og med meget forskellige uddannelsesmæssige baggrunde.

Uddannelsen er f.eks. relevant for:

 • Aktører i retssystemet såsom advokater og dommere
 • Ledere, HR-medarbejdere og arbejdsmiljøprofessionelle
 • Konsulenter
 • Medarbejdere i faglige organisationer
 • Undervisere på uddannelsesinstitutioner såsom folkeskoler, gymnasier, universiteter og professionshøjskoler.
 • Medarbejdere i humanitære organisationer
 • Politikere og embedsfolk ansat i det politiske system
 • Ansatte, der møder konflikter i det daglige arbejde såsom sygeplejersker, socialrådgivere, diplomater, læger, præster, politifolk, ansatte i forsvaret

Det afgørende er, at det er relevant for dig at anvende viden om konflikter og konfliktmægling i dit arbejde.

Mød de studerende

 

 

 

I mit virke i den finansielle sektor er jeg blevet overrasket over, hvor meget ressourcespild og skade på person og virksomhed, der sker gennem ukonstruktiv håndtering af konflikter. Det var denne opmærksomhed, som gjorde, at jeg søgte ind på uddannelsen. Masteren har hjulpet mig til at se konflikter som et neutralt livsvilkår uanset kontekst. Det interessante er, om vi håndterer konflikterne konstruktivt eller destruktivt. At indse dette har betydet utrolig meget for mig personligt. Hver dag er en legeplads for at prøve mig selv og min erhvervede viden og erfaring af i både privat og erhvervsmæssig sammenhæng.

Preben Rügge, Mediator at European Investment Bank, Luxembourg

 

Uddannelsen har givet mig en teoretisk konfliktfaglig tyngde, som jeg bruger både professionelt og privat. Master i konfliktmægling har også givet mig blod på tanden til at arbejde endnu mere koncentreret med konflikter, og jeg har efterfølgende målrettet gået efter et professionelt virke, hvor mægling er i centrum. Sidst men ikke mindst har uddannelsen givet mig et spændende og generøst fagligt netværk.

Mia Priskorn, konfliktmægler, fsb og mægler i konfliktråd, Københavns Vestegns Politi

 

 

 

Master i konfliktmægling er den ultimative lederuddannelse. Som leder er det vigtigt at kunne lytte og udvide din horisont. Du får forståelse for konfliktens dimensioner, du får empati, medmenneskelighed og omsorg. Du lærer at lytte – at være i rummet – at turde flytte din forståelse.

Rasmus Grosell, Selvstændig

 

Masteren i konfliktmegling har bidratt til en forståelse av hvor betydningsfulle prosesser mellom mennesker er - for å oppnå saksmessig og bærekraftige resultater. Konfliktforståelse og konfliktmeglingsmetodikk har påvirket de andre fagområdene jeg håndterer. Dette har beriket mitt profesjonelle virke - og mitt liv.

Kjell Ribert, selvstendig konsulent, konfliktarbeider, fasilitator av fremmedspråkstilegnelse og focusing trainer.

 

Masteren har været en personlig og faglig rejse i et trygt og generøst rum, hvor vi har kunnet dele og eksperimentere. Konfliktforståelsen har fået mange brikker til at falde på plads, herunder at forskelle og uenigheder ikke behøver at indebære konflikt, men at konflikter er et menneskeligt grundvilkår, som vi må og kan lære at håndtere, samt at der ikke findes magtfri rum. Efter at have arbejdet ved domstolene i 20 år, herunder 10 år som retsmægler, trængte jeg til at fordybe mig i litteraturen og at arbejde med min metode. Uddannelsen giver empowerment til ikke bare at være i rum med, men at møde mennesker i svær konflikt og mod til at bruge de værktøjer, der i situationen giver mening for at hjælpe dem til at møde hinanden.

Anne-Marie Boysen, dommerfuldmægtig, Retten i Glostrup

 

Personligt betyder det rigtig meget at få lov til at dygtiggøre mig på nogle områder som jeg synes er spændende og som giver mening for mig både fagligt og på det private plan.

Mette Wind, Leder af området for særforanstaltninger, afdelingerne Tårnby og Løvhøj, Sødisbakke, Region Nordjylland

 

Jeg har hatt bruk for kunnskapen fra utdannelsen hver eneste dag, både på det personlige plan, i samfunnslivet og i erhvervslivet. Efter uddannelsen har min advokatvirksomhet endret seg betydelig – det er nå en virksomhet som drives under vignetten ’konstruktiv konflikthåndtering’, hvilket jeg har stor suksess med. Dertil kjennes det altså godt å arbeide med ting som har betydning for mange mennesker.

Trond Lexau, advokat i egen praksis, Bergen, Norge. Dertil formand for foreningen Nordiske Mediatorer MMCR

 

 

Uddannelsen har betydet og betyder stadig meget for mig. Den er skruet godt sammen, og de undervisere jeg har mødt har været top engagerede og fremme i skoene fagligt set. De mennesker jeg blev uddannet med er den dag i dag en vigtig del af mit netværk, og vi er nogle stykker som stadig samles for at blive klogere på vores praksis.

Henriette Højsteen, Forstander, Plejehjemmet Slottet, Københavns Kommune

 

 

 

 

 

 

Adgangskrav

Adgangskravet til Master i konfliktmægling er, at ansøgeren har bestået en kandidateksamen, en mellemlang videregående uddannelse, en bacheloruddannelse eller en diplomuddannelse gennemført som et reguleret forløb samt har minimum 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Der er mulighed for dispensation fra adgangsbetingelserne. Kravet om erhvervserfaringens længde kan dog ikke fraviges.

Det forudsættes herudover, at ansøgeren er i relevant erhverv, kan læse litteratur på engelsk og kan følge undervisning på et let forståeligt engelsk. Ansøgere skal endvidere besidde et stort personligt engagement.

Ansøgning og pris

Frist for ansøgning om optagelse på Master i Konfliktmægling 2024-26 er den 10. juni 2024. 

Ansøgere skal udfylde ansøgningsblanketten, som skal vedlægges en ansøgning samt ansøgerens essay om en konflikt. Blanketten skal også vedhæftes en udfyldt erklæring om finansiering (pdf).

Relevante ansøgere vil kort efter ansøgningsfristens udløb blive indkaldt til personlige interviews. På baggrund af ansøgningen og interviewet vil ansøgere blive optaget.

Den endelige udvælgelse sker på baggrund af en individuel vurdering kombineret med en vurdering i forhold til ansøgerfeltet. Ved den individuelle vurdering lægges der vægt på:

 • erhvervserfaringens relevans
 • ansøgerens mulighed for at bringe uddannelsen i anvendelse
 • ansøgerens motivation
 • tilstrækkelige engelskkundskaber
 • ansøgerens mulige egnethed som upartisk tredjepart i en konflikt.

Ved vurderingen af ansøgeren i forhold til ansøgerfeltet lægges vægt på, at sammensætningen af holdet afspejler en bredde såvel i forhold til uddannelsesmæssig baggrund som arbejdsfelt.

Pris

150.000 kr. (opkræves i 4 rater: 1. rate 55.000 kr., 2. rate 35.000 kr., 3. rate 35.000 kr. og 4. rate 25.000 kr.). 

Prisen dækker al undervisning og eksamen. Desuden dækker den forplejning og ophold under internater og forplejning, når undervisningen foregår på Københavns Universitet. Ud over prisen kommer udgifter til studietur.

Ansøgningsskema

Kontakt

Hvis du har spørgsmål til uddannelsen, kan du kontakte:

UDDANNELSESLEDER
Lin Adrian
E-mail: master@jur.ku.dk
TLF. 35 32 26 26

Lignende uddannelser