Om uddannelsen

Video om Diplomuddannelsen i Kriminologi

Kriminalitet er et samfundsproblem, som mange har stærke meninger om. Der kommer konstant nye undersøgelser, forskningsresultater og rapporter, som ofte peger i vidt forskellige retninger. Hvordan holder vi børn og unge væk fra en kriminel løbebane? Kan vi forudsige kriminalitet? Virker strengere straffe afskrækkende? Hvornår er der evidens for en forebyggende indsats? Diplomuddannelse i Kriminologi giver dig et solidt fundament for at foretage den slags vurderinger. Gennem uddannelsen får du en række systematiske værktøjer, som gør dig i stand til selv at analysere og håndtere konkrete kriminalitetsproblemer.

Diplomuddannelsen er rettet mod mennesker, som arbejder med problemer, der er relateret til kriminalitet. Uddannelsen giver redskaber til at arbejde praktisk med forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet og giver deltagerne ny inspiration og nye kompetencer til brug for deres daglige arbejde. I 2024 udbydes uddannelsen for tiende gang.

Du får som deltager ny viden, nye kompetencer og ny inspiration til dit daglige arbejde. Derudover får du et stærkt, tværfagligt netværk i form af en række medstuderende, som kommer fra andre fagområder og med andre perspektiver end dine egne.

Diplomuddannelse udbydes af Københavns Universitet i samarbejde med Københavns Professionshøjskole.

 

 

Uddannelsens opbygning

DUK - Diplomuddannelse i Kriminologi er en 2-årig kompetencegivende uddannelse, normeret til ét studieårsværk, og den udgør et selvstændigt uddannelsesforløb. Et diplomstudium svarer til 60 ECTS point (European Credit Transfer System). Den udbydes over to år (fire semestre), således at du som deltager kan passe et arbejde ved siden af studiet.

Uddannelsen er opdelt i en række moduler, hvoraf nogle er valgfrie. For at opnå en kriminologisk diplomuddannelse skal du gennemføre 5 obligatoriske moduler og ét valgfrit modul.

Obligatoriske moduler:

 • Introduktion til kriminologi, 10 ECTS-point
 • Videnskabsteori og metode, 5 ECTS-point
 • Det strafferetlige system, social kontrol, myndighedsudøvelse og etik, 10 ECTS-point
 • Forebyggelse af kriminalitet, 10 ECTS-point
 • Ofre for kriminalitet: Viktimologi, retsbevidsthed og vidnepsykologi, 5 ECTS-point
 • Afgangsprojekt: Selvvalgt emne, 15 ECTS-point

Valgfrie moduler, hvoraf du skal vælge ét:

 • Politiforskning - professionspraksis og dennes effekt, 5 ECTS-point
 • Fængsels- og institutionsforskning - professionspraksis og dennes effekt, 5 ECTS-point

Uddannelsens opbygning

Ud over disse valgfri moduler, som udbydes af Københavns Universitet i samarbejde med Københavns Professionshøjskole, har du også mulighed for at vælge bestemte moduler fra den sociale diplomuddannelse. Du er velkommen til at kontakte os, hvis du vil høre nærmere om indhold og udbudstidspunkter for disse.

Du kan finde en nærmere beskrivelse af indhold og kompetencemålsætninger for de enkelte moduler i studieordningen.

 

 

Faste undervisere

 • Lektor Lars Holmberg, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet (uddannelsesleder)
 • Professor emeritus Flemming Balvig, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
 • Professor Thomas Elholm, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
 • Adjunkt Katrine Barnekow, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet
 • Adjunkt Julie Laursen, Det Juridiske Fakultet, Københavns Universitet

Gæsteundervisere

DUK indbyder ofte gæsteundervisere – både forskere og praktikere – fra ind- og udland.

 

Uddannelsen udbydes med studiestart i august 2024. Du kan se en samlet plan over datoer for de enkelte moduler her (pdf)

 

Undervisningen vil primært foregå på dansk, men også andre skandinaviske sprog samt engelsk vil blive benyttet i et vist omfang.

 

Som studerende på Diplomuddannelse i Kriminologi skal du forvente at bruge tre dage (torsdag til lørdag) om måneden til deltagelse i undervisning. Du kan finde et link til planen for alle undervisningsgangene her på siden. Det er meget vigtigt for dit udbytte af uddannelsen, at du deltager på alle samlinger. Herudover skal du påregne en del hjemmearbejde (5-10 timer pr. uge) med læsning, forberedelse af oplæg, arbejde med opgaver, analysearbejde med mere. Hovedparten af det skriftlige materiale er på dansk, men du skal være forberedt på også at læse tekster på svensk, norsk og engelsk. For at få det fulde udbytte af uddannelsen skal du have kendskab til Excel og Powerpoint på mindst grundlæggende niveau, ligesom vi vil opfordre dig til altid at medbringe en bærbar pc med disse programmer til undervisningen.

 

Før du søger ind på uddannelsen, er det en god ide, at du får en aftale med din arbejdsgiver om, hvor megen tid du kan få til forberedelse, hjemmearbejde og eksamensskrivning. Hvert modul afsluttes med en eksamen, og der er således to eksamensperioder i efteråret 2022, to i foråret 2023, to i efteråret 2023 samt den afsluttende eksamen i juni 2024. Eksamensperioden starter umiddelbart efter den sidste samling på hvert modul, og du har 10 dage til at besvare hver opgave. Selv om opgaverne ikke er så omfattende, at du skal bruge 10 hele dage på hver af dem, er det en fordel, hvis du kan sætte nogle dages samlet tid af til besvarelsen. Også dette bør du altså tale med din arbejdsgiver om.

 

Eksaminer i forbindelse med de enkelte moduler vil primært have form af hjemmeopgaver umiddelbart efter afslutningen af de enkelte moduler. Der gives karakterer efter 7-trinsskalaen, og der anvendes dels intern, dels ekstern censur. Afgangsprojektet forsvares ved en individuel, mundtlig eksamination, hvor den mundtlige og den skriftlige fremstilling vægter lige. Der anvendes ekstern censur.

 

 

 

 

 

 

 

Målgruppe

Diplomuddannelse i Kriminologi henvender sig til voksne deltagere fortrinsvis fra Danmark og Norden, som i deres arbejde har berøring med det kriminologiske felt, og som har behov for en mere systematisk/videnskabelig tilgang til og viden om kriminologiske problemstillinger.

Uddannelsen er blandt andet relevant for:

 • Medarbejdere i retssystemet, f.eks. jurister samt andre medarbejdere i politi og kriminalforsorg
 • Kommunale medarbejdere såsom SSP-medarbejdere og opsøgende gademedarbejdere med en socialpædagogisk uddannelse, andre pædagoger, lærere samt socialrådgivere
 • Medarbejdere i andre behandlingssystemer med en relevant uddannelse, f.eks. sundhedsfagligt personale
 • Undervisere og journalister med samfundsforhold og retspolitik som emneområde.

Mød de studerende

 

 

 

Uddannelsen har givet mig et solidt fagligt grundlagt at stå på og jeg oplever at kunne levere et langt mere kvalificeret stykke arbejde.

Birgitte Bach Thomsen, Centerleder for Børn og Unge, Syddjurs Kommune, Center for Børn Unge og Familier

 

De mange diskussioner, som vi havde tværs af de forskellige faggrupper, har givet mig et nuanceret billede af, hvordan tingene hænger sammen. Desuden har det givet mig et stort netværk, som jeg stadig nyder godt af.

Linda Olsen, journalist

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adgangskrav

For at blive optaget på Diplomuddannelse i Kriminologi skal du have gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse mindst på niveau med en erhvervsakademiuddannelse eller en relevant videregående voksenuddannelse (VVU). Herudover skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter gennemført adgangsgivende uddannelse.

Det er muligt at blive optaget, selv om du ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse, hvis vi ud fra en konkret vurdering skønner, at du har uddannelsesmæssige forudsætninger, som svarer til kravene. Hvis du ønsker optagelse på denne baggrund, er det en god idé at kontakte os, før du sender ansøgningen.

Kvalificerede ansøgere vil eventuelt blive bedt om at deltage i en optagelsessamtale forinden optagelse.

Ansøgning og pris

Diplomuddannelsen i Kriminologi starter nyt hold i 2024 med studiestart 29. august 2024.

Ansøgningsfristen er mandag den 21. maj 2024.

Er der efter 1. ansøgningsrunde stadig ledige pladser, åbner vi op for 2. ansøgningsrunde med ansøgningsfrist 21. maj 2024.

Optagelsesproceduren er:
Ansøgeren udfylder et elektronisk ansøgningsskema samt en "erklæring vedrørende finansiering".

Ansøgningen vil blive vurderet, og er ansøgeren kvalificeret, bliver han/hun eventuelt indkaldt til en ansøgningssamtale.

Pris

Den samlede deltagerbetaling for uddannelsen er 134.000 kr. Heri indgår udgifter til internatophold med forplejning samt studietur. For nogle ansøgere er det muligt at søge tilskud fra VEU-omstillingsfonden (se nærmere nedenfor).

 • 1. semester – Efteråret 2024: 45.000 kr.
 • 2. semester – Foråret 2025: 32.000 kr.
 • 3. semester – Efteråret 2025: 32.000 kr.
 • 4. semester – Foråret 2026: 25.000 kr.


Omstillingsfonden

Du kan få op til 10.000 kr. pr. kalenderår i tilskud til modulerne på DUK fra VEU-omstillingsfonden, hvis du opfylder kriterierne for tilskud. Tilskuddet ydes i form af en reduktion i deltagerbetalingen.

 

Du kan søge tilskud, hvis du opfylder disse kriterier:

 • Ufaglærte, faglærte og personer med en videregående uddannelse til og med professionsbachelorniveau kan søge Omstillingsfonden til dækning af deltagerbetaling for videregående efteruddannelse på op til  professionsbachelor- / diplomniveau. Der kan søges op til 10.000kr. per person om året. Vigtigt: For at kunne blive optaget på DUK, skal du leve op til adgangskravene, dvs. at du kun kan komme i betragtning til tilskud, hvis du søger optagelse ud fra en konkret vurdering af dine uddannelsesmæssige forudsætninger, fordi du netop ikke har gennemført en relevant adgangsgivende uddannelse.

  Dette ekskluderer ansøgere, der har gennemført en lang videregående uddannelse.
 • Du er i job og ansat ved kursusstart (OBS: selvstændige opfattes i denne sammenhæng ikke som ansatte og kan modtage tilskud)
 • Du bliver optaget på DUK.

Du indsender ved ansøgning om optagelse en tro og love-erklæring (pdf) som du finder på Uddannelses- og Forskningsministeriets hjemmeside.

 

Du søger tilskuddet samtidig med, at du søger optagelse på uddannelsen. Får du afslag om tilskud, kan du trække din ansøgning om optagelse på DUK.

 

Ansøg om optagelse på DUK, og anfør i "Bemærkningsfeltet", at du søger tilskud fra Omstillingsfonden. Husk at vedlægge tro og love erklæringen, filerne tilføjes under feltet ”Ansøgning” i optagelsesblanketten.

 

Ansøgningsskema

Kontakt

ADMINISTRATIVE SPØRGSMÅL
Har du spørgsmål angående frister, pris, mv. kan du kontakte uddannelsessekretær Birgitte Aarup Dahl, tlf. 3532 3891, mail birgitte.aarup.dahl@jur.ku.dk

FAGLIGE SPØRGSMÅL
Hvis du har faglige spørgsmål til kriminologiuddannelsen, kan du kontakte:

Uddannelsesleder
Lars Holmberg
E-mail: Lars.Holmberg@jur.ku.dk
TLF. 35 32 33 33

Lignende uddannelser