Enkeltfag på JURA

Atriet på Søndre Campus

Du kan søge om optag under Åbent Universitet på udvalgte bachelor- og kandidatfag på Det Juridiske Fakultet.

For at få plads skal der være ledigt på det pågældende fag efter at de almindelige jurastuderende er holdsat. Fakultetet kan derfor afvise kvalificerede ansøgere fordi holdene er fyldt op, hvis faget er nedlagt, der er for få tilmeldte eller utilstrækkelige underviserressourcer.

Ansøg så tidligt som muligt i ansøgningsperioden, da fakultetet i de tilfælde, hvor der er flere ansøgere end pladser, prioriterer ansøgere efter det tidspunkt, som vi har modtaget ansøgningen.

For Efterårssemesteret 2024 er ansøgningsfristen d. 1. juni 2024.

Ved at følge et af Det Juridiske Fakultets kandidat- eller bachelorfag kan du løfte din faglighed inden for et udvalgt juridisk fagområde.

Her er, hvad nogle af vores enkeltfagskursister siger:

”Kurset var relevant for mit arbejde. Man opnår større faglig kvalificerende viden inden for sit område. Jeg vil nok snart tage et andet fag igen.” - Cand.jur. 43 år

”Kurserne er meget grundige, dybdegående og omfattende. Det er akademisk skoling. Min arbejdsgiver synes, at det er billigt. Det er også arbejdskrævende, men det er okay.” - Cand.scient. 31 år.

”Jeg har en akademisk uddannelse, så hvis jeg skulle videreuddannes, skulle det være på universitetsniveau. Det er en fordel, at efteruddannelsen er kompetencegivende. Kurset er relevant for mit praktiske virke. Jeg bruger faget i mit arbejde." - Cand.merc.jur. 28 år.

”Jeg arbejder i forsikringsbranchen og ville gerne have en bredere viden. Det var oplagt at vælge universitetet, hvor jeg ville være sikker på et højt fagligt niveau. Det er en fordel, at man kan vælge at gå til eksamen. Jeg betaler selv, men min arbejdsgiver synes, at det er et helt fint kursus.” - Cand.jur. 36 år.

 

Du kan søge optagelse som enkeltfagsstuderende på udvalgte kursusfag udbudt på følgende uddannelser på Det Juridiske Fakultet:

Sådan finder du kurserne udbudt til enkeltfagsstuderende

Bemærk

 • Senest 1. maj offentliggøres kursuskataloget for det kommende studieår.
 • Du kan som enkeltfagsstuderende max. tage kursusfag svarende til halvdelen af uddannelsens samlede ECTS, dvs. 90 ECTS på bacheloruddannelsen og 60 ECTS på kandidatuddannelserne.
 • Som almindelig studerende kan du ikke blive optaget på et kursus under Åbent Universitet, hvis du samtidig er indskrevet på eller har orlov fra samme uddannelse som heltidsstuderende.
 • Man kan ikke tage et fag, som man allerede har fulgt og bestået på den ordinære uddannelse.
 • Vi forbeholder os retten til at nedlægge udbudte kursusfag, hvis der er for få tilmeldte/ansøgere, utilstrækkelige underviserressourcer eller hvis der opstår andre særlige omstændigheder.

 

 

 

 

Du kan blive optaget på et kursus, hvis du opfylder adgangskravene, og der er en ledig plads på kurset efter holdsætning af de almindelige studerende.

Du skal opfylde følgende to krav for at blive optaget som studerende via Åbent Universitet:

1. Adgangsgivende og uddannelsesspecifikke krav

For kurser udbudt på Den juridiske bacheloruddannelse:

 • Du har som minimum gennemført en adgangsgivende ungdomsuddannelse, fx en studentereksamen, hf, hhx, htx eller lignende med mindst 6,0 i gennemsnit (uden hurtigstartsbonus).
 • Dansk A
 • Engelsk B
 • Historie B eller Idehistorie B eller Samfundsfag B eller Samtidshistorie B
 • Du må ikke være indskrevet på eller have orlov fra den juridiske bacheloruddannelse.

For kurser udbudt på Den juridiske kandidatuddannelse eller Den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura:

 • Du har som minimum gennemført en universitetsbachelorgrad (fagområde er uden betydning)
 • Du må ikke være indskrevet på eller have orlov fra a) den juridiske kandidatuddannelse eller b) den samfundsvidenskabelige kandidatuddannelse i jura

Bemærk: Du kan højst blive indskrevet på enkeltfag svarende til halvdelen af uddannelsens ECTS-point, dvs. 90 ECTS på bacheloruddannelsen og 60 ECTS på kandidatuddannelserne.

2. Sproglige adgangskrav

Uddannelser eller kurser på engelsk

 • Skandinaviske ansøgere (inklusiv danske ansøgere) skal dokumentere engelsk kundskaber svarende til minimum B-niveau.
 • Ansøgere, der har bestået en bachelor og/eller kandidatgrad på engelsk, skal dokumentere, at deres bachelor og/eller kandidatgrad er undervist på engelsk.
 • Alle andre ansøgere skal bestå the International English Language Testing System (IELTS/Academic) med en minimum score på 6,5, the Test of English as a Foreign Language (TOEFL) med en minimum score på 560 for papirtesten og 83 for den internet-baserede tekst eller Cambridge Certificate of Advanced English (CAE). Læs mere på ielts.org og www.toefl.org 
   

Uddannelser eller kurser på dansk

 • Hvis du søger om optag på kurser undervist på dansk og ikke har en nordisk gymnasial uddannelse, skal du dokumentere dine danskkundskaber. Det kan du fx gøre ved hjælp af studieprøven. Studieprøven består af fire delementer, der hver skal være bestået med mindst karakteren 2. Kurser på Odontologi og medicin skal være bestået med mindst karakteren 7 i hver af prøvens fire delelementer.

Anbefalede forudsætninger

Inden du søger optagelse på et kursus, anbefaler vi, at du læser kursusbeskrivelserne grundigt og overvejer, om du har forudsætningerne til at følge med i undervisningen. Alle vores kurser kræver, at du har kendskab til:

 • Juridisk metode 
 • At finde, tilegne dig og anvende relevante kilder i den juridiske bedømmelse
 • Juridisk informations- og litteratursøgning
 • Retssystemets opbygning

Har du ikke det, skal du indstille dig på at læse op herpå uden for undervisningen, da det er dit ansvar, at du har forudsætningerne for at kunne følge med. Der er i undervisningen ikke tid til at svare på spørgsmål, som du forudsættes at have kendskab til.

Vi anbefaler også, at du er hjemmevant med at læse faglitteratur på engelsk.

Dispensation fra adgangskrav

Opfylder du ikke adgangskravene, kan du søge dispensation fra adgangskravene ved at vedlægge en motiveret ansøgning (højst 1 A4 side), hvor du redegør for, at du er kvalificeret til at blive optaget på kurset. I behandlingen af din ansøgning lægges vægt på:

 • erhvervserfaring inden for det ønskede fags område
 • anden relevant uddannelse og/eller anden relevant efteruddannelse eller videreuddannelse.

 

 

 

 

 

 

 

Du ansøger via ansøgningsskemaet:

 1. Ansøgningsskema for sommerskolekurser
 2. Ansøgningsskema for alle andre kurser end sommerskolekurser er kun åben for ansøgning i følgende perioder:
 • kurser i efterårssemestret: 1. februar til 1. juni
 • kurser i forårssemestret: 1. september til 1. december

Bemærk: Ledige skal kontakte deres A-kasse, hvis de ønsker at søge optagelse på et fag, da arbejdsmarkedslovgivningen har særlige regler for deltagelse i efter- og videreuddannelse.

Du får svar på din ansøgning senest:

 • Kurser i sommerperioden: ultimo juni
 • Kurser i efterårssemestret: ultimo juni
 • Kurser i forårssemestret: ultimo december

Bemærk: Kursusansvarlige og undervisere på det søgte fag ikke har nogen indflydelse på, hvorvidt en ansøger bliver optaget eller ej. 

Når du er blevet optaget, sender vi dig et optagelsesbrev. Faktura bliver udsendt kort tid efter, at du har fået svar på ansøgningen. Du er først endeligt optaget, når fakultetet har registreret din betaling.

Betalingsfristen fremgår af fakturaen og skal overholdes, da du ellers risikerer at miste din plads. Har du eller din arbejdsplads problemer med at overholde betalingsfristen, så kontakt deltidsstuderende@jur.ku.dk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Som enkeltfagsstuderende under Åbent Universitet skal du betale deltagerbetaling. Deltagerbetalingen afhænger af dit statsborgerskab og er for fakultetets kurser fastsat til:

7,5 ECTS-kurser 15 ECTS-kurser
Statsborgere fra EU/EEA 7.500 Kr. 15.000 Kr.
Statsborgere udenfor EU/EEA 9.375 Kr. 18.790 Kr.

Deltagerbetalingen dækker undervisning og to eksamensforsøg. Bøger og andre kursusmaterialer købes separat. Prisen for bøger mv. varierer fra fag til fag.

Fortrydelsesret: Du kan få tilbagebetalt dit deltagergebyr frem til:

 • Forårskurser: 1. februar
 • Sommerkurser: 1. juli
 • Efterårskurser: 1. september

Det er ikke muligt at overdrage din plads til en anden eller udskyde din optagelse til et senere semester, hvis du bliver forhindret i at deltage.

 

Når du er blevet optaget, sender vi dig et optagelsesbrev pr. mail, der bl.a. indeholder de praktiske informationer, som du også kan læse her.

Elektronisk selvbetjening på KUnet

På Københavns Universitets intranet, KUnet, har du adgang til en række selvbetjeningsmuligheder, bl.a. en e-mail. Her får du al væsentlig information vedr. dit studium og du bør derfor tjekke e-mailen dagligt.

Når din betaling er registreret, vil du efter nogle dage (7-10) kunne tilgå KUnet. Du skal gå til KUnet og klikke på: ”første gang jeg logger på” og bruge dit NemID for at aktivere dig.

Vi sender dit studiekort til dig, når du har uploadet dit billede under selvbetjening. Kortet sendes til den adresse, som står i selvbetjening/ persondata. Produktionstiden er ca. 10 dage. 

 

 

Kursusfagene på jura er enten 7,5 ECTS eller 15 ECTS, og undervisningen ligger i enten forårssemestret (1. februar – 1. juni) eller efterårssemestret (1. september – 1. december). 

Kursusfag til 7,5 ECTS

Et 7,5 ECTS-kursus har 28 undervisningstimer fordelt over 6 uger. Undervisningen ligger enten i starten af semesteret (semesterblok A) eller i slutningen af semesteret (semesterblok B). 

Semester Undervisning i kurser på semesterblok A Undervisning i kurser på semesterblok B

Efterår

Uge 36-41

Uge 44-49

Forår

Uge 6-11

Uge 13–19

Kursusfag til 15 ECTS

Et 15 ECTS-kursus har 56 undervisningstimer fordelt over 12 uger. Undervisningen ligger enten i efterårssemestret eller forårssemestret. 

Semester
Undervisningsperiode i 15 ECTS-kurser

Efterår

Uge 36-41 og 44-49

Forår

Uge 6-11 og 13-19

 Bemærk, at ugerne kan variere alt efter, hvordan helligdagene ligger.

Find dit skema

Du kan se tid og sted for undervisningen på Skema (vejledning i skemasøgning; se under Find dit kursus samt i kursuskataloget under dit fag. Se kort over fakultetets lokaler.

Du skal vide hvilket hold, som du skal følge, hvis der er flere hold på faget. Holdnummer finder du på selvbetjeningen på KUnet. Du må kun følge undervisningen, hvor du er holdsat.

Underviseren kan i særlige tilfælde flytte eller aflyse timer. Sker dette, er det underviserens ansvar at melde det til de studerende i Absalon (KU's e-learningssystem) samt få ændret undervisningsplanen på Skema. Det er derfor en god ide at checke Absalon og Skema jævnligt.

 

For at kunne parkere på Søndre campus skal du registrere din bil via dette link.

Du skal have betalt kursusgebyret og dermed have en åben indskrivning på Københavns Universitet. Du skal registrere din bil hvert semester.

Det er ”Din parkering”, som kontrollerer parkeringsområderne på Søndre Campus, og er din bil ikke registreret, risikerer du at få en bøde. Når din bil er registreret, er det gratis at parkere.

Du kan se P-områderne på kortet til højre

Øvrige parkeringsforhold

Karen Blixens Vej har to-timers-parkering, mens Njalsgade har parkometerparkering. Begge dele kontrolleres af Københavns Kommune.

 

Hvis du får brug for at søge dispensation fra gældende regler, så send en mail til deltidsstuderende@jur.ku.dk og begrund dit behov for dispensation, så vil du blive kontaktet af fakultetet.

 

 

 

 

 

 

 

Som enkeltfagsstuderende har du betalt for 2 eksamensforsøg. Du bliver automatisk tilmeldt eksamen i den ordinære prøveperiode og du har ikke mulighed for at afmelde dig. Prøveperioden finder du i fagets kursusbeskrivelse på kurser.ku.dk.

Særlige vilkår til eksamen

Det er muligt at søge om særlige vilkår til eksamen, herunder forlænget tid til skriftlig eksamen. Læs mere om særlige vilkår til eksamen (intranet).

Udeblivelse fra eksamen

Udebliver du fra eksamen i den ordinære prøveperiode, har du brugt dit 1. eksamensforsøg. Du skal bruge dit 2. eksamensforsøg, inden udløbet af din indskrivningsperiode (normalt 5 semestre).

2. eksamensforsøg

Vi anbefaler, at du bruger dit 2. eksamensforsøg i fagets omprøveperiode. Undervisningen er i frisk erindring og et fag kan godt blive nedlagt. Bliver dit fag det, inden du har aflagt dit 2. eksamensforsøg, skal du sende en dispensationsansøgning for at få mulighed for at afslutte faget. Eksamen vil i disse tilfælde typisk blive afviklet som en mundtlig eksamen eller en selvstændig skriftlig opgave. Formen afgøres af fagets fagansvarlig.

Du skal selv tilmelde dig dit 2. eksamensforsøg via denne blanket:

Du kan i blanketten skrive, om du ønsker at gå op til næstkommende omprøve eller ordinær eksamen.

Du skal være opmærksom på, at du ikke kan modtage undervisning igen. Du er kun berettiget til at komme til eksamen ved dit 2. eksamensforsøg.

Se i fagets kursusbeskrivelse på kurser.ku.dk, hvilken eksamensform dit kursus har og hvornår dit fag har eksamen. Du finder de gældende eksamensregler ved Det Juridiske Fakultet i studieordningen og under eksamen på KUnet.

Mange kandidatfag har mundtlig eksamen og i den forbindelse oplyser vi vejledende uger og 3 mulige hverdage (pr. uge), hvor eksamen kan foregå. Du kan se datoen for din eksamen i Digital Eksamen senest 3 dage før, at du skal op.

Du finder også oplysninger om din skriftlige eksamen i Digital Eksamen.

 

 

 

 

 

 

Hvis du på grund af sygdom er forhindret i at deltage i eksamen, skal du indsende blanketten ’Syg til eksamen’ sammen med en uploadet lægeerklæring (frihåndsattest) senest 3 hverdage efter eksamensdagen.

Her er vejledning ved sygdom.

Du kan scanne din lægeerklæring eller anden dokumentation i Juridisk Videncenter på Søndre Campus.

Afleverer du blanketten og lægeerklæringen senere end 3 hverdage efter eksamensdagen, betragtes du som udeblevet fra prøven. Du har dermed brugt et eksamensforsøg.

I din selvbetjening på KUnet kan du kontrollere, om din sygemelding er korrekt registreret. Er den det, vil det fag, hvor du har været syg til eksamen, ikke fremgå af din resultatoversigt, da faget er annulleret i systemet.

Fremgår faget af resultatoversigten med et ”U”, betyder det, at du ikke er registreret syg til den pågældende eksamen, eller at dit resultat ikke er tastet endnu. Du kan forvente, at din sygemelding er registreret, når karaktererne i faget er offentliggjort.

Resultaterne i resultatoversigten er først endelige efter tidsfristen for offentliggørelse af eksamensresultater og den finder du under vigtige datoer.

Lægeerklæringen (Frihåndsattesten)

Vær opmærksom på, at lægeerklæringen skal være gældende for eksamensdagen. Det betyder, at du senest på eksamensdagen skal henvende dig til din læge. Selve attesten kan være skrevet en senere dag, men den skal være dækkende for eksamensdagen.

Lægeerklæringen skal være fra en almen praktiserende læge, speciallæge, skadestue eller hospital. Attesten skal være udformet på lægens officielle brevpapir eller standardblanket og skal være forsynet med ydernummer, stempel og underskrift.

Syg under prøven

Bliver du syg under selve prøven, skal du, inden du forlader eksamenslokalet, underrette en eksamensvagt eller eksaminator. Du skal efterfølgende huske at indsende blanketten ’Syg til eksamen’, som du finder på blanketoversigten og lægeerklæringen ikke senere end 3 hverdage efter eksamensdagen. Undlader du at gøre dette, vil du have brugt et eksamensforsøg.

Hvis du gennemfører prøven trods sygdom, betragter vi det som en deltagelse i prøven, og du vil ligeledes have brugt et eksamensforsøg.

 

 

Du vil automatisk modtage dit eksamensbevis efter endt eksamenstermin, dvs. i løbet af marts/april for fag med vintereksamen og september/oktober for fag med sommereksamen.