NB: Vi forhåndsgodkender eller vurderer ikke adgangsgrundlag for ansøgere. Dette sker kun ved en aktuel indsendt ansøgning.

 

Åbent Universitet udbyder på vegne af Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab to uddannelser i dansk som andetsprog:

Begge uddannelser er på kandidatniveau, og er udbudt som selvstændige uddannelser. De to uddannelser har til formål at udbygge den studerendes viden om de udfordringer, der knytter sig til at lære, bruge og undervise i dansk som andetsprog. De kvalificerer begge til undervisning på sprogcentre, voksen- og ungdomsuddannelser, højskoler mv. (jf. bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.). 

Begge uddannelser er på 60 ECTS-point (svarende til 1 årsværk), og er tilrettelagt som deltidsuddannelse for erhvervsaktive voksne. Deltagere skal være indstillede på en arbejdsbyrde svarende hertil.

Faglig kompetence i dansk som andetsprog i gymnasieskolen

Begge uddannelser giver sammen med en KA-uddannelse med central- eller sidefag i dansk kompetence til at undervise i faget dansk som andetsprog i de gymnasiale uddannelser (jf. Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb). I nogle tilfælde kan det være tilstrækkeligt med uddannelsens specifikke fagmoduler. Inden du søger om optagelse på uddannelsen med henblik på at opnå kompetence til at undervise i dansk som andetsprog i gymnasieskolen, bør du dog søge rådgivning om dit konkrete behov for efteruddannelse hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Se mere på fagkonsulenten i dansk som andetsprogs informationsside.

 

Masteruddannelsen består af fire moduler, herunder et masterprojekt. Uddannelsen er normeret til 60 ECTS, og den er tilrettelagt som deltidsstudie, men kan også læses på fuld tid.

Studieforløb

Det strukturerede studieforløb på uddannelsen er:

  • Modul 1: Sprogbeskrivelse og andetsprogstilegnelse (15 ECTS)
  • Modul 2: Andetsprogspædagogik (15 ECTS)
  • Modul 3: Kultur og sprog (15 ECTS)
  • Modul 4: Masterprojekt (15 ECTS)

Hvis uddannelsen læses på fuld tid, dvs. to moduler pr. semester, vil det anbefalede studieforløb være:

  • 1. semester: Sprogbeskrivelse og andetsprogstilegnelse (15 ECTS) og Kultur og sprog (15 ECTS)
  • 2. semester: Andetsprogspædagogik (15 ECTS) og Masterprojekt (15 ECTS)

Maksimal studietid

Uddannelsen skal være afsluttet inden for 6 år, jf. fællesstudieordningen for uddannelser ved Det Humanistiske Fakultet (§14, stk. 5).

Merit

Det er muligt at søge Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab om merit for eventuelle tidligere, relevante eksaminer. Du skal selv sørge for at søge om merit, og vi anbefaler at gøre det så snart du er blevet optaget på uddannelsen.

Der gøres opmærksom på, at eksaminer fra KU’s tilvalgskurser inden for dansk som andetsprog aflagt på bachelorniveau ikke kan meritoverføres til uddannelsen pga. niveauforskel.

 

For at blive optaget på Masteruddannelsen i dansk som andetsprog skal ansøgeren have gennemført en humanistisk bacheloruddannelse, hvori indgår sprog som centralt fag, en læreruddannelse med undervisningsfag i dansk og/eller fremmedsprog eller en anden uddannelse, hvor tilsvarende forudsætninger er erhvervet.

Herudover kræves mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter at have gennemført den adgangsgivende uddannelse. Relevant erhvervserfaring er fx sammenlagt min. 2 års fuldtidsbeskæftigelse inden for undervisning af tosprogede børn (fx modtageklasser el.), danskunderviser for voksne udlændinge, kommunikationsmedarbejder inden for integrationsområdet og lignende.

Ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende skal have bestået ”Studieprøven”, have Dansk A på gymnasialt niveau eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk inden optagelse.

 

Hvert modul på masteruddannelsen koster 8.600 kr.

Du betaler alene for det/de moduler, du bliver optaget på hvert semester. Deltagerbetalingen dækker omkostninger til undervisning samt tre eksamensforsøg pr. kursus. Læs mere om de generelle regler vedrørende betalingsforhold.

Bemærk, at staten yder et tilskud til driften af åben uddannelse, som fastsættes hvert år i finansloven. Det betyder, at der må tages forbehold for eventuelle justeringer af prisen. De aktuelle priser kan til enhver tid findes her på siden.

 

Uddannelsen påbegyndes sædvanligvis i efterårssemesteret, og ansøgere søger om optagelse på ét eller flere af de udbudte kurser hvert semester.

Åbent universitet har ansøgningsfrist to gange om året til hhv. efterårs- og forårskurser. Se de aktuelle ansøgningsfrister.

Hvis det er første gang, du søger om optagelse på uddannelsen, skal du vedlægge dokumentation for adgangsgivende eksamen samt relevant erhvervserfaring (fx udtalelse fra arbejdsgiver, ansættelsesbevis samt lønsedler og/eller oversigt over indbetalinger fra ATP (kan hentes via borger.dk)).

Hvis du allerede er optaget på uddannelsen, skal du stadig søge om optagelse på det/de kurser, du ønsker at tage det pågældende semester. Du behøver dog ikke vedhæfte yderligere dokumentation.

Gå til ansøgningsskema.

 

I uddannelsens studieordning kan du få et overblik over uddannelsens moduler, de faglige mål, der knytter sig til disse samt eksamensbestemmelser m.m. Det er derfor vigtigt, at du kender studieordningen godt. Der findes desuden relevante bestemmelser for masteruddannelsen i fællesstudieordningen for studerende på Det Humanistiske Fakultet.

Se de aktuelle studieordninger for uddannelsen.

 

Studerende indskrevet på masteruddannelsen i dansk som andetsprog har førsteret til pladserne på uddannelsens kurser. Herpå foregår udvælgelsen efter først-til-mølle-princippet.

Du vil måske også være interesseret i