Vi forhåndsgodkender eller vurderer ikke adgangsgrundlag for ansøgere. Dette sker kun ved en aktuel indsendt ansøgning.

 

Åbent Universitet udbyder på vegne af Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab to uddannelser i dansk som andetsprog:

Begge uddannelser er på kandidatniveau, og er udbudt som selvstændige uddannelser. De to uddannelser har til formål at udbygge den studerendes viden om de udfordringer, der knytter sig til at lære, bruge og undervise i dansk som andetsprog. De kvalificerer begge til undervisning på sprogcentre, voksen- og ungdomsuddannelser, højskoler mv. (jf. bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.). 

Begge uddannelser er på 60 ECTS-point (svarende til 1 årsværk), og er tilrettelagt som deltidsuddannelse for erhvervsaktive voksne. Deltagere skal være indstillede på en arbejdsbyrde svarende hertil.

Faglig kompetence i dansk som andetsprog i gymnasieskolen

Begge uddannelser giver sammen med en KA-uddannelse med central- eller sidefag i dansk kompetence til at undervise i faget dansk som andetsprog i de gymnasiale uddannelser (jf. Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb). I nogle tilfælde kan det være tilstrækkeligt med uddannelsens specifikke fagmoduler. Inden du søger om optagelse på uddannelsen med henblik på at opnå kompetence til at undervise i dansk som andetsprog i gymnasieskolen, bør du dog søge rådgivning om dit konkrete behov for efteruddannelse hos Styrelsen for Undervisning og Kvalitet (STUK). Se mere på fagkonsulenten i dansk som andetsprogs informationsside.

 

 

DAV-uddannelsen består af fire kurser og et afsluttende projekt. Uddannelsen er normeret til 60 ECTS, og den er tilrettelagt som deltidsstudie, men kan også læses på fuld tid.

Studieforløb

Uddannelsen er opbygget således:

  • Sprogbeskrivelse (10,5 ECTS)
  • Andetsprogstilegnelse (10,5 ECTS)
  • Kultur og sprog (10,5 ECTS)
  • Andetsprogspædagogik med praktik (16,5 ECTS)
  • Afsluttende projekt (12 ECTS)

Det anbefales at påbegynde uddannelsen med Sprogbeskrivelse. Projektet afslutter uddannelsen.

Hvis uddannelsen læses på fuld tid, kan studieforløbet se således ud:

  • 1. semester: Sprogbeskrivelse (10,5 ECTS) og Kultur og sprog (10,5 ECTS)
  • 2. semester: Andetsprogstilegnelse (10,5 ECTS) og Andetsprogspædagogik med praktik (16,5 ECTS)
  • 3. semester: Projekt (12 ECTS)

Praktik

Praktikdelen tæller for 6 ECTS af modulet og består i observation af undervisning på en sprogskole eller en anden institution/arbejdsplads (35-50 timer), hvor der undervises i dansk, og evt. interviews med lærere/ledere, hvis relevant. Praktikken indebærer forberedelse, udarbejdelse af praktikplan, bearbejdelse af observationsdata samt den endelige udarbejdelse af en feltrapport. Der vil i løbet af semestret være to undervisningsfri uger til at gennemføre observationer.

Maksimal studietid

Uddannelsen skal være afsluttet inden for 6 år, jf. bekendtgørelse om uddannelsen til underviser i dansk som andetsprog for voksne (§3, stk. 3).

Merit

Det er muligt at søge Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab om merit for eventuelle tidligere, relevante eksaminer. Du skal selv sørge for at søge om merit, og vi anbefaler at gøre det så snart du er blevet optaget på uddannelsen.

Der gøres opmærksom på, at eksaminer fra KU’s tilvalgskurser inden for dansk som andetsprog aflagt på bachelorniveau ikke kan meritoverføres til uddannelsen pga. niveauforskel.

 

Adgangskravet er en læreruddannelse med undervisningsfag i dansk og/eller fremmedsprog, eller en humanistisk bacheloruddannelse, hvori sprog indgår som centralt fag, eller en anden uddannelse hvor tilsvarende forudsætninger er erhvervet.

Ansøgere, der ikke har en direkte adgangsgivende uddannelse, men som har andre kvalifikationer og som efter fakultetets vurdering skønnes at have de nødvendige forudsætninger for at kunne gennemføre uddannelsen, kan søge om optagelse. Fakultetet kan fastsætte krav om, at ansøgeren skal bestå supplerende prøver for at blive optaget.

Ansøgere med udenlandsk adgangsgrundlag og udenlandske studerende skal have bestået ”Studieprøven”, have Dansk A på gymnasialt niveau eller have dokumenteret tilsvarende kundskaber i dansk inden optagelse.

 

Modulerne på DAV-uddannelsen er prissat efter ECTS-vægtning som vist her:

ECTS

Pris

10,5

6.020 kr.

12

6.880 kr.

15

8.600 kr.

16,5

9.460 kr.

 

Du betaler alene for det/de moduler, du bliver optaget på hvert semester. Deltagerbetalingen dækker omkostninger til undervisning samt tre eksamensforsøg pr. kursus. Læs mere om de generelle regler vedrørende betalingsforhold.

Bemærk, at staten yder et tilskud til driften af åben uddannelse, som fastsættes hvert år i finansloven. Det betyder, at der må tages forbehold for eventuelle justeringer af prisen. De aktuelle priser kan til enhver tid findes her på siden.

 

Uddannelsen påbegyndes sædvanligvis i efterårssemesteret, og ansøgere søger om optagelse på ét eller flere af de udbudte kurser hvert semester.

Åbent universitet har ansøgningsfrist to gange om året til hhv. efterårs- og forårskurser. Se de aktuelle ansøgningsfrister.

Hvis det er første gang, du søger om optagelse på uddannelsen, skal du vedlægge dokumentation for adgangsgivende eksamen.

Hvis du allerede er optaget på uddannelsen, skal du stadig søge om optagelse på det/de kurser, du ønsker at tage det pågældende semester. Du behøver dog ikke vedhæfte yderligere dokumentation.

Gå til ansøgningsskema.

 

I uddannelsens studieordning kan du få et overblik over uddannelsens moduler, de faglige mål, der knytter sig til disse samt eksamensbestemmelser m.m. Det er derfor vigtigt, at du kender studieordningen godt.

Se de aktuelle studieordninger (nederst på siden under ”Andet”).

 

Studerende indskrevet på DAV-uddannelsen har førsteret til pladserne på uddannelsens kurser. Herpå foregår udvælgelsen efter først-til-mølle-princippet.

Du vil måske også være interesseret i